Shma Company Limited

Update

Active Mobility : Alternative transportation

Active Mobility : Alternative transportation.Content by: Shma Lab.แม้เมืองเดินได้หรือ Walkable City ดูจะเป็นความฝันของใครหลายคน ไม่ว่าจะคนที่อยู่อาศัยในเมืองเองอย่างเราๆ หรือเหล่านักพัฒนาเมือง อย่างไรก็ดีบางครั้งการพัฒนาการเดินเท้าในเชิงกายภาพกลับหลงลืมคำนึงถึงความสามารถในการใช้งานของประชากรสูงวัยหรือเด็กเข้าไปด้วย ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรและพื้นที่ต่างๆในเมือง.ด้วยเหตุนี้แนวคิดการสัญจรในเมืองจึงต้องพัฒนาไปสู่แนวทางที่ลดการใช้งานรถยนต์ส่วนตัว สนับสนุนให้มีการสัญจรทางเลือกควบคู่กับระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมเชื่อมโยงกับประเด็นด้านสุขภาพ กลายเป็นแนวคิดของ Active Mobility หรือการกระตุ้นให้เกิดการสัญจรทางเลือก คือไม่บริโภคพลังงานเชื้อเพลิงและเพิ่มกิจกรรมทางกายมากขึ้นแทน.แน่นอน นอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพคนเมืองแล้ว Active Mobility ยังช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก พร้อมช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆจากการใช้รถยนต์อย่าง จราจรติดขัด ความปลอดภัย มลภาวะทางอากาศ หรือมลพิษ รวมถึงจัดการการสัญจรบนท้องถนนให้เป็นมิตรมากขึ้นด้วย 1 ปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพื่อสร้าง Active Mobility.ด้วยความที่ Active Mobility คือการสัญจรทางเลือกที่ไม่บริโภคพลังงานเชื้อเพลิง และส่งเสริมกิจกรรมทางกาย แนวทางการพัฒนาจึงเป็นไปตามดังนี้ :.ด้านการสัญจร ต้องพัฒนารูปแบบการสัญจรที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมการสัญจรหลากหลายรูปแบบ ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อเตรียมรองรับแนวทางการสัญจรทางเลือก โดยพิจารณาหลักการ 5 ข้อ :1 Density ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานตัดผ่านพื้นที่ที่มีโอกาสในการใช้งานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ2

[NEWS] Shma’s projects are published on The Big Asian Book of Landscape Architecture

Written by Jillian Walliss and Heike Rahmann, the book ultimately illustrates a comprehensive discussion of contemporary landscape architecture across Asia. We are really honored that our projects, Lupin Research Park and Floating Park, are featured in the book..“Lupin Research Park” comprises sustainable landscape amidst harsh and monsoon climate, adapted from

[NEWS] Urban Sustainability Lab by Shma X Frasers Property

[NEWS] Urban Sustainability Lab by Shma X Frasers Property.Shma together with Frasers Property has launched a special project ‘Urban Sustaianbility Lab’ as a part of this year’s Bangkok Design Week with our goal to explore new possibilities for the future through ‘Climate Adaptation.’.There will be numerous activities to enjoy along

[NEWS] Jin Wellbeing County is shortlisted for WLA Awards 2021

We are proudly to announce that our project, Jin Wellbeing County is shortlisted for this year WLA Awards 2021 (World Landscape Architecture Awards 2021) in Built-Residential Professional Projects..At Jin Wellbeing County, the landscape aims to elevate good quality of life through creating “Multi-generation Community in the Ravine Forest.” All elements

[News] Future Architecture talk on City Cracker

You are invited to join the online discussion under the topic ‘Future Architecture’ to open up new perspectives on the Future Architecture on this Saturday, June 26, 2021 from 4 PM – 6 PM through Live stream of City Cracker page..See you soon ก่อนหน้าเรามีปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เราเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเมื่อไม่นานมานี้เราได้เผชิญกับปัญหาโรคระบาด ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นและรูปแบบวิถีที่เริ่มเปลี่ยนไป แน่นอนว่างานออกแบบเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม

Close Menu