Shma Company Limited

Active Mobility : Alternative transportation

Active Mobility : Alternative transportation.Content by: Shma Lab.แม้เมืองเดินได้หรือ Walkable City ดูจะเป็นความฝันของใครหลายคน ไม่ว่าจะคนที่อยู่อาศัยในเมืองเองอย่างเราๆ หรือเหล่านักพัฒนาเมือง อย่างไรก็ดีบางครั้งการพัฒนาการเดินเท้าในเชิงกายภาพกลับหลงลืมคำนึงถึงความสามารถในการใช้งานของประชากรสูงวัยหรือเด็กเข้าไปด้วย ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรและพื้นที่ต่างๆในเมือง.ด้วยเหตุนี้แนวคิดการสัญจรในเมืองจึงต้องพัฒนาไปสู่แนวทางที่ลดการใช้งานรถยนต์ส่วนตัว สนับสนุนให้มีการสัญจรทางเลือกควบคู่กับระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมเชื่อมโยงกับประเด็นด้านสุขภาพ กลายเป็นแนวคิดของ Active Mobility หรือการกระตุ้นให้เกิดการสัญจรทางเลือก คือไม่บริโภคพลังงานเชื้อเพลิงและเพิ่มกิจกรรมทางกายมากขึ้นแทน.แน่นอน นอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพคนเมืองแล้ว Active Mobility ยังช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก พร้อมช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆจากการใช้รถยนต์อย่าง จราจรติดขัด ความปลอดภัย มลภาวะทางอากาศ…

Continue Reading

[Project Update] Shma Farm

[Project Update] Shma Farm.[Please scroll down for English Translation].ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดวิกฤตการณ์ COVID 19 หลายเมืองทั่วโลกประสบกับปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและความสามารถในการจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภค ทำให้ราคาสินค้าและราคาอาหารในตลาดสูงขึ้น เนื่องจากมีความต้องการในการซื้อที่มากกว่าเดิม ทาง Shma ต้องการที่จะออกแบบทางเลือกที่สร้างความยั่งยืนในระยะยาว ต่อผู้ว่างงานและผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนี้ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาไปที่ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งในฐานะภูมิสถาปนิกอย่าง Shma จึงได้มองหาคำตอบสำหรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ ผ่านการจัดหาอาหารในระดับท้องถิ่นที่แทรกตัวเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย สำนักงาน พื้นที่รกร้าง หรือแม้แต่บนทางเท้าสาธารณะ ที่สามารถนำเอาพื้นที่เหล่านี้ไปสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ ช่วยทั้งในเรื่องของการลดต้นทุนวัตถุดิบและเครื่องเทศ ไปจนถึงการลดภาระของค่าครองชีพที่มีอยู่สูงในเมือง.เมื่อมองย้อนกลับไปทาง…

Continue Reading
Close Menu